ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สถานีตำรวจภูธรแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ : MAEJO PROVINCIAL POLICE STATION

พ.ต.อ.สัมพันธ์ ศิริมา
ผกก.สภ.แม่โจ้ จว.เชียงใหม่Brand

: ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่

Brand

: ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่

เกี่ยวกับหน่วยงาน - ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่

เกี่ยวกับหน่วยงาน
วิสัยทัศน์
เป็นหลักประกันความยุติธรรม และความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน ที่มีมาตรฐานสากล


พันธกิจ


ประวัติความเป็นมา
สถานีตำรวจภูธรแม่โจ้ ตั้งอยู่ที่ 395 หมู่ที่ 5 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เขตอำนาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง 3 ตำบล ได้แก่ 1.) ตำบลหนองหาร 2.) ตำบลป่าไผ่ 3.)ตำบลหนองจ๊อม จัดตั้งขึ้นตามประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดหน่วยงานและเขตอำนาจการรับผิดชอบ หรือเขตพื้นที่การปกครองของส่วนราชการ (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2559 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 133 ตอนพิเศษ 105 ง หน้า 3 วันที่ 10 พฤษภาคม 2559 ให้จัดตั้งสถานีตำรวจเพิ่มขึ้นใหม่ ข้อ 5.7) สถานีตำรวจภูธรแม่โจ้ อยู่ในเขตอำนาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครองของตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ตำรวจภูธรภาค 5

สี่แยกศรีสหกรณ์ ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์ : 053-353948   โทรสาร : 053-353948
---------------------------------------------
Copyright @ 2016. Department of ICT POLICE, Chiang Mai Provincial Police.

^Top