ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สถานีตำรวจภูธรแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ : MAEJO PROVINCIAL POLICE STATION

พ.ต.อ.สัมพันธ์ ศิริมา
ผกก.สภ.แม่โจ้ จว.เชียงใหม่Brand

: ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่

Brand

: ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่

เกี่ยวกับหน่วยงาน - ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่

เกี่ยวกับหน่วยงาน

นโยบายผู้บัญชาการ

นโยบายของ ผบช.ภ.5 1. นโยบายเร่งด่วน 1.1 การปราบปรามยาเสพติดให้โทษ ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาระหว่างประเทศ จะดำเนินการทุกรูปแบบ ทั้งการบังคับใช้กฎหมาย หรือใช้การมีส่วนร่วมของประชาชน ตำรวจภูธรภาค 5 พร้อมที่จะร่วมมือกันพัฒนาไปสู่ทิศทางที่ดี หากมีเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ใดเอื้อประโยชน์ต่อผู้กระทำความผิด จะต่อต้านทุกรูปแบบซึ่งถือว่าเป็นนโยบายหลัก ไม่ว่าการให้ประกันตัว หรือการกีดขวางการดำเนินการของหน่วยงานอื่น กรณีสถานประกอบการ สถานบริการ สถานบันเทิงเริงรมย์ ในแต่ละพื้นที่ที่รู้เห็นเป็นใจในการจำหน่าย จะต้องมีมาตรการในการดำเนินการตามกฎหมายขั้นเด็ดขาด โดยให้เป็นรูปธรรม 1.2 การปราบปรามการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าและทรัพยากรธรรมชาติ ด้วยในพื้นที่ตำรวจภูธรภาค5 เป็นพื้นที่แหล่งทรัพยากรป่าไม้ที่สำคัญของประเทศไทย เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารของประเทศ ซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงมีพระราชเสาวนีย์ ทรงแสดงความห่วงใยต่อสถานการณ์ป่าไม้ของประเทศไทยและทรงขอให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ช่วยกันป้องกันรักษาป่าและฟื้นฟูสภาพป่า เพื่อเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารของชาติ ซึ่งรัฐบาลได้น้อมรับกำหนดเป็นนโยบายที่สำคัญเร่งด่วน ดังนั้น ตำรวจภูธรภาค 5 ต้องถือปฏิบัติให้บังเกิดผลอย่างเต็มขีดความสามารถ ซึ่งทุกหน่วยงานในสังกัด จะต้องปฏิบัติงานในเชิงรุก โดยร่วมวางแผนและปฏิบัติงานร่วมกับทุกส่วนราชการและภาคเอกชน รวมถึงการให้ประชาชนมีส่วนร่วมโดยการปลูกจิตสำนึก ตามนโยบายการป้องกันและรักษาป่าไม้ของรัฐ 1.3 การปกป้อง เทิดทูน พิทักษ์รักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ มิให้ผู้ใดล่วงละเมิดได้ ด้วยองค์พระมหากษัตริย์ทรงดำรงอยู่ในฐานะเป็นที่เคารพสักการะ และเป็นที่เทิดทูนของบรรดาพสกนิกรทั้งประเทศ เจ้าหน้าตำรวจมีหน้าที่ด้านการถวายความปลอดภัย แต่องค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ อันจะต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างสุดกำลังความสามารถ ด้วยความจงรักภักดีและสมพระเกียรติ การล่วงละเมิดสถาบันอันเป็นที่เคารพของปวงชนชาวไทยจะเกิดขึ้นในพื้นที่ไม่ได้อย่างเด็ดขาด การดำเนินการด้านการข่าวและการป้องกันเหตุล่วงละเมิดจะต้องมีการปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ และการล่วงละเมิดที่เกิดขึ้นจะต้องดำเนินการตามบทบัญญัติของกฎหมาย และระเบียบปฏิบัติตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติสั่งการไว้ อย่างเคร่งครัด 2 .เรื่อง ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ซึ่งมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ควรให้ความสำคัญเป็นลำดับแรก เพราะทุกองค์กรแข่งขันกันด้วยข้อมูลข่าวสาร และข้อมูลข่าวสารนั้นสามารถทำให้ผู้บริหารนำข้อมูลที่ได้รับไปประกอบการตัดสินใจในทางที่ถูก ข้อมูลข่าวสารที่ดี ต้องมีความเที่ยงตรง แม่นยำ สามารถนำไปใช้ได้ทันต่อสถานการณ์ ดังนั้น จึงให้ทุก บก.ภ.จว. , สภ.ในสังกัด ภ.5 ไปดำเนินการจัดทำข้อมูลท้องถิ่น รวมถึงสถิติอาชญากรรมในแต่ละพื้นที่ที่รับผิดชอบ ให้พร้อมภายใน 1 เดือน และภายในระยะเวลา 3 เดือน รรท.ผบช.ภ.5 จะไปตรวจเยี่ยม เพื่อนำข้อมูลต่างๆ ในแต่ละพื้นที่มาวิเคราะห์

สี่แยกศรีสหกรณ์ ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์ : 053-353948   โทรสาร : 053-353948
---------------------------------------------
Copyright @ 2016. Department of ICT POLICE, Chiang Mai Provincial Police.

^Top